How many castes are included in EBC in Bihar?

In Bihar, castes are divided into four categories and reservations are made based on that. Today we will try to find out how many castes have been included in the EBC (Economically Backward Class) by the government.

Social Media Follow Buttons

Here is the list of castes that fall under EBC in Bihar:

– Dangi
– Tikulia, Dhakar
– Tamaria, Turha and Tiur
– Noniya, Nai and Namshudra
– Bhuinhar, Bhar and Bhuishkar
– Rajdhibar, Rajbhar and Rangba
– Dhanuk, Dhamin, Dheemar, and Dhanwar
– Bari, Beldar, Bind, Sekhara and Bagdi
– Khatwa, Khatik, Khangar, Khatik, and Khelata
– Chai, Chapota, and Chandravanshi (Kahar, Kamkar)
– Eitfros/Gadahedi/Eitapaj Ibrahim (Muslim)
– Godhi (Chawri), Gangai (Ganesha), Gangotha, Gandharva, and Guluguliya
– Pandi, Pal (Bhedihar, Gadari), Pradhan, Pinginiya, and Pahira
– Kulhaiya, Avadha Baniya, Barai, Tamoli (Chaurasia), and Teli (Hindu and Muslim)
– Amat, Chudiehar (Muslim), Prajapati (Kumhar), Rain or Kunjara (Muslim)
– Soyar, Thakurai (Muslim), Nagar, Sher Shahbadi, Bakkhoo (Muslim), Adarkhi, Cheepi, and Tili
– Kapariya, Kanu, Kalander, Kuch, Kurmi (Mahato), Kevalt (Kout), Kadar, Kora, Korku, and Kevart
– Mali (Malkar), Mangar, Madar, Mallah, Majhwar, Markande, Moriyari, Malar (Malahor), and Maulik
– Vanpar, Sauta (Sota), Santarash (only for Nalanda district), Aghori, Abdal, Kasab (Muslim)
– Idrisi or Darzi (Muslim), Saikalgara (Siklagar) (Muslim), Rangrej (Muslim), Sinduria Baniya/Kathal Vaishya/Kathabaniya, Mukeri (Muslim)
– Badhai, Patwa, Kamar (Karmakar), Devahar, Samari Vaishya, Halwai, Pairgha/Parihar, Jaga, Laheri, Rajvanshi (Risiya/Desiya or Poliya)
– Cheek, Dafali (Muslim), Dhuniya (Muslim), Dhanuk (Muslim), Nata (Muslim), Pamaria (Muslim), Bhatiyara (Muslim)
– Mehtar, Lalbegiya, Halalkhor, Bhangi (Muslim), Miriyaseen (Muslim), Madari (Muslim), Morshikar (Muslim), Sai/Fakir/Dewan/Madar (Muslim), and Momin (Muslim) (Julaha/Ansari)

Discover more from Job Idhar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading